Angst

Smestadpsykologene har stor kunnskap om behandling av angstlidelser. Angst er en svært vanlig årsak til at folk tar kontakt. Det finnes mange former for angst, og vår tilnærming til terapien vil avhenge av typen angst du opplever. Generelt sett er vi opptatt av å behandle hele deg som person, og ikke bare symptomene dine. For å redusere sannsynligheten for tilbakefall, vil vi for eksempel i behandlingen av sosial angst, være opptatt av å hjelpe deg å identifisere og bearbeide bakenforliggende årsaker som skam og lav selvfølelse.

For oss er det viktig at du i behandlingen av din angst føler deg trygg samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.

Angst
Angst

Hva er angst?


Angst og redsel er naturlige reaksjoner hos alle mennesker. Redsel er en nyttig reaksjon på signaler om fare som gjør at vi skjerper oss når vi utsettes for en trussel. Angst som psykisk lidelse oppstår når redselen er overdimensjonert, langvarig og kommer uten at det egentlig er fare på ferde. Overdimensjonert eller langvarig redsel for små farer kan bli til en angstlidelse. Det ansees som en lidelse når angsten går utover vår daglige funksjonsevne.

Angst og depresjon opptrer ofte sammen. Man kan bli deprimert av å være redd hele tiden, og det er skremmende å være nedstemt i lengden.

Angst kan forekomme som en del av en annen psykisk lidelse eller som et frittstående fenomen. Uansett årsak fører angsten ofte til at du fungerer dårligere enn ellers, overfor familie, venner og arbeidskolleger. Den kan også hindre livsutfoldelse fordi det er mange ting du ikke tør.

Det finnes god hjelp for angst, både ulike former for terapi, selvhjelp, gruppemetoder og medisiner. Angst trenger på ingen måte å være en kronisk lidelse.

Symptomer

Angst kan beskrives som en følelse av redsel som du ikke kan kontrollere og som oppstår uten noen åpenbar ytre årsak. Mange får hjertebank, skjelving, pustebesvær eller andre fysiske symptomer.

Symptomer på angst kan alle ha i perioder, for eksempel en viss frykt eller skepsis til å snakke i store forsamlinger. Det er først når angsten bærer preg av å være overdimensjonert og preger hverdagen, de gjøremål man har og eget velvære, at det vurderes som en psykisk lidelse.


Utbredelse

Rundt en fjerdedel av befolkningen i Norge vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og 15 prosent i løpet av et år 

(Kilde: Psykiske lidelser i Norge - et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet 2009).

Angst
Angst

Terapi


Hjelp mot angst består ofte av å prøve å møte det som oppleves som farlig og gradvis lære at det ikke er så farlig likevel. Det kan være aktuelt både med terapi, enten alene eller i grupper og medikamenter. Behandlingen kan variere etter type angstlidelse og omfang av problemene. Det finnes ingen fasit, men medisiner alene anbefales vanligvis ikke. Hjelp kan gis av fastlegen, psykolog eller en spesialist i psykiatri. I kommunen kan det også finnes kurs og grupper innen psykisk helsearbeid som kan gi hjelp og støtte. Det finner mange former for hjelp for angstlidelser. Det kan være ulike former for terapi, med fokus på for eksempel tanker, følelser eller eksponering.


Medisiner

Det finnes flere typer medisiner som demper angst. En del har god nytte av medisiner i tillegg til samtalebehandling og angsttrening. Effekt og bivirkninger varierer, og ikke alle tåler preparatene. Av medisiner er antidepressive legemidler vanlig brukte ved behandling av angst.

(Innholdet er hentet fra psykiskhelse.no)